logo - Gangen
SLUIT

Impressie 02 - Gangen

Een nieuwe visie die stad en landschap verbindt

De zones tussen steden slibben massaal dicht met kleinschalige uitbreidingen die elke samenhang missen. De groene gebieden die overblijven dreigen te veranderen in ‘groene woestijnen’ waar biodiversiteit wordt bedreigd. Dat moet anders.

De opgaven waar Nederland voor staat, gaan verder dan het leven in en om de stad en zijn niet allemaal binnenstedelijk op te lossen. Daarnaast zijn de grote landschappelijke gebieden weliswaar goed beschermd, maar dreigen de groene overgangsgebieden tussen stad en land te verdwijnen en staat biodiversiteit onder druk. Dat vraagt om ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en een andere aanpak van de stedelijke randen, zowel qua wonen als qua natuur. Juist in de combinatie van stad en landschap en de overgang daartussen, liggen kansen voor een integrale benadering.

Gangen is een concept voor de aanpak van de stadsranden en de ruimte tussen steden in. Het geeft op integrale wijze invulling aan belangrijke, actuele thema’s als biodiversiteit, klimaat en het landschap en biedt ruimte voor verrassende woonmilieus in de randen. Het resultaat: een aantrekkelijke nieuwe stadsvorm, waarbij landschapsontwikkeling en woningbouw hand in hand gaan.

Meer weten? Vraag het volledige boek aan.

Boek aanvragen

Een nieuwe visie die stad en landschap verbindt - Gangen

Gangen is een concept voor de aanpak van de stadsranden en de ruimte tussen steden in. Het geeft op integrale wijze invulling aan belangrijke, actuele thema’s als biodiversiteit, klimaat en het landschap en biedt ruimte voor verrassende woonmilieus in de randen. Het resultaat: een aantrekkelijke nieuwe stadsvorm, waarbij landschapsontwikkeling en woningbouw hand in hand gaan.

Meer weten? Download het volledige boek

Boek downloaden

Impressie 02 - Gangen

Een nieuwe visie die stad en landschap verbindt

De zones tussen steden slibben massaal dicht met kleinschalige uitbreidingen die elke samenhang missen. De groene gebieden die overblijven dreigen te veranderen in ‘groene woestijnen’ waar biodiversiteit wordt bedreigd. Dat moet anders.

De opgaven waar Nederland voor staat, gaan verder dan het leven in en om de stad en zijn niet allemaal binnenstedelijk op te lossen. Daarnaast zijn de grote landschappelijke gebieden weliswaar goed beschermd, maar dreigen de groene overgangsgebieden tussen stad en land te verdwijnen en staat biodiversiteit onder druk. Dat vraagt om ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en een andere aanpak van de stedelijke randen, zowel qua wonen als qua natuur. Juist in de combinatie van stad en landschap en de overgang daartussen, liggen kansen voor een integrale benadering.

Een nieuwe visie die stad en landschap verbindt - Gangen

Zonder slimme strategie dreigen veel van de Nederlandse stadsranden te verrommelen en verder dicht te slibben.

Gangen

15 Gangen - Gangen

Het antwoord op deze uitdagingen ligt in het verbinden van stad en landschap. Daarom komen wij met een integrale visie voor stadsranden en de ruimte tussen steden in: Gangen: meer natuur, meer stad. In plaats van traditio­nele, grondgebonden woningen met een lage dicht­heid buiten de stad, draait het bij Gangen om nieuwe woonvormen in gemengde middelhoge dichtheid aan de randen van de stad. Daardoor worden strategische plekken in de stadsrand versterkt, terwijl er ruimte blijft voor het landschap – niet alleen ruimtelijk, maar ook financieel. De opbrengsten van de woningen vloeien namelijk terug in het landschap. Deze landschappen, ook wel landschaps­parken, vormen nieuwe recreatieve buitengebieden, vergroten de biodiversiteit en geven meer ruimte aan natuurlijke dynamiek. Het zijn productieve, aantrekkelijke en biodiverse landschappen voor mens en natuur.

Een gang is een tussenruimte die verschillende plekken met elkaar verbindt. Een plek waar men komt, gaat en verblijft, en een plek van beweging en groei. Gangen verbinden stad en landschap. Gangen bestaan uit gezonde, productieve landschapsparken en verrassende woonmilieus aan de randen van de stad.

Ingesloten zone dreigt dicht te slibben
Door anders te bouwen in en aan de randen spelen we de ruimte vrij
De vrijgespeelde ruimte krijgt betekenis als landschapspark met aangrenzend een nieuwe stadsrand van woningen

Ingesloten zone dreigt
dicht te slibben

Door anders te bouwen in en
aan de randen spelen we de
ruimte vrij

De vrijgespeelde ruimte krijgt betekenis als landschapspark met aangrenzend een nieuwe stadsrand van woningen

Principes

Elke Gang krijgt zijn eigen invulling, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de plek. Maar de Gangen hebben ook dingen gemeen. Gangen zijn altijd gebaseerd op vijf principes.

Principe 1 - Verbeterde stad-land verbinding - Gangen

1. Verbeterde stad-land verbinding

Gangen verbeteren de verbinding tussen de stad en het buitengebied. Natuur wordt letterlijk en figuurlijk de stad in getrokken, terwijl de parken stadsbewoners de ruimte bieden voor recreatie en ontspanning.

2. Versterking landschappelijke kenmerken

De historie van de plek, de opbouw van de ondergrond en ecologische structuren vormen de basis van het landschap. De landschapsparken introduceren geen nieuwe landschapstypes, maar ver­sterken bestaande kenmerken en kwaliteiten, of brengen verloren kwaliteiten terug.

Principe 2 - Versterking landschappelijke kenmerken - Gangen

Principe 3 - Productieve groene longen - Gangen

3. Productieve groene longen

Gangen fungeren als groene long voor de stad. Ze bieden niet alleen natuur, maar hebben ook een productieve functie die bijdraagt aan de kwaliteit van duurzaam leven. Welke functie precies, dat verschilt per plek. Te denken valt aan een voedselpark met duurzame vormen van landbouw, een productiebos voor natuurlijke bouwmaterialen, verwilderde natuur voor versterking van biodiver­siteit of klimaatlandschap voor opvang, opslag en zuivering van water.

4. Ruimte voor woningbouw in de randen

Een Gang biedt in de randen ruimte voor nieuwe woongebieden die aansluiten op de bestaande stad. Doordat deze woongebieden een stedelijke dichtheid hebben zijn er niet alleen voldoende woningen die aansluiten bij hedendaagse woon­wensen, maar is er ook voldoende draagvlak voor nieuwe voorzieningen en verbindingen. Dit is wonen met de stad in de nabijheid en uitzicht op groen.

Principe 4 - Ruimte voor woningbouw in de randen - Gangen

Principe 5 - Regionale coalities - Gangen

5. Regionale coalities

Gangen overstijgen bestaande grenzen van steden, gemeentes en gronden. Dat vraagt om regionale coalities en nieuwe samenwerkingsvormen in organisatie en financiering.

Kaart-Nederland-01

Vijftien Gangen

Wij stellen vijftien Gangen voor in Nederland. Hierbij gaat het om plekken die in het gedrang komen door druk op de stadsranden, of waar urgente opgaven voor het landschap spelen. De voorgestelde vijftien Gangen zijn niet de enige mogelijkheden waar deze visie gerealiseerd kan worden, maar geven wel een goed beeld van de diversiteit aan kansen en contexten.

Kaart-Nederland-vijftien-gangen
Kaart-Nederland-vijftien-gangen-mobile-links
Kaart-Nederland-vijftien-gangen-mobile-rechts

Uitnodiging

Meer weten? Vraag het volledige boek aan.
Boek aanvragen

Wij geloven dat we met Gangen een halt kunnen toeroepen aan de verrommeling van stadsranden en dat we hier een positief verschil kunnen maken. We kunnen dit echter niet alleen. Het creëren van Gangen vraagt om samenwerking. Gangen overstijgen gemeentegrenzen en kunnen alleen ontstaan door samenwerking tussen gemeenten, natuurorganisaties, woningcorporaties, grondeigenaren, projectontwikkelaars en andere stakeholders. Om aanwezige kansen te benutten, is het nodig om over eigendoms- en gemeentegrenzen heen te kijken en nieuwe samenwerkings- en financierings­modellen te ontwikkelen.

Naast een visie is dit dan ook vooral een uitnodiging tot gesprek en samenwerking met iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de stad en de natuur. Wij hebben de overtuiging dat de verbinding van die twee echt iets moois op kan leveren voor het Nederlandse landschap en onze steden. Daarom zoeken we partners die ons enthousiasme delen en deze nieuwe woonvorm gestalte willen geven.

Meer informatie?

Neem contact op met Synchroon.
 
Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht
 
088 – 010 5700
info@synchroon.nl

Gangen

Logo - Footer - &Bogdan - Gangen